lesson

İŞLETMELERE YÖNELİK İLERİ SEVİYE İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ

star
star
star
star
star
schedule 22 Saat
Hakkında

KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİM PROGRAMI 

I – EĞİTİMİN AMACI  

·     Kamu Kurumlarının ve İşletmelerin ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde, gerek 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında uyulması ve dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğu, söz konusu yasal mevzuatın hangi bağlayıcı unsurları içerdiği,

  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun amacının, temel ilkelerinin, süreçlerinin ve iş adımları ile her bir iş adımında dikkat edilmesi gereken idari ve hukuki düzenlemelerin neler olduğu,

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, ihale süreçlerinin (bütçe – harcama - ertesi yıllara geçen yüklenme, kamu zararı, ödenek üstü vb) değerlendirilmesi;

  • İhale Mevzuatında yapılan değişikliklerin ve bu değişikliklerin neler getirdiği,

  • İhale sürecinde görev alanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,832 sayılı Sayıştay Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde sorumluluklarının kavranması,

konularında, katılımcılara Neyi? Nasıl? Ne İçin? Ne zaman ve Kimlerle?   yapacakları hususunda yardımcı olmak ve bütün ihale süreçlerinde sorunsuz ilerlenebilecek zemini oluşturmak amaçlanmıştır.

II- EĞİTİMİN KAPSAMI

1)     Kamu İhale Sistemi ve Mevzuatı;

·        Mevzuat,

ü  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

ü  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

ü  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

ü  İkincil Mevzuat

ü  Kamu ihale mevzuatının diğer hukuk dallarıyla ilişkisi (borçlar hukuku, ticaret hukuku, medeni hukuk, idare hukuku, ceza hukuku)

·        İhale ilkeleri ve kapsamı

·        Yetki ve sorumluluklar

·        İhale usulleri

·        İhale süreci

2)    İhaleye hazırlık;


      ·   İhale onayının alınması ve harcama yetkilisinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol          Kanunu kapsamında görev ve sorumlulukları

·         İhale dokümanlarının hazırlanması

·         İhale ilanları ve süreleri

·         İhale komisyonunun kurulması, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları

·         Yaklaşık maliyet tespit yöntemleri

ü  Yapım işlerinde yaklaşık maliyetin tespiti

ü  Hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin tespiti

ü  Mal alım işlerinde yaklaşık maliyetin tespiti

3)   İhale komisyonu çalışmaları;

ü  İhale oturumunun açılması oturumun yönetilmesi

ü  Yeterlik belgeleri ve yeterlik kriterleri

ü  Ekonomik ve malî yeterlik

ü  Mesleki ve teknik yeterlik

ü  Yapım işlerinde yeterlik kriterlerinin belirlenmesi

ü  Hizmet alımlarında yeterlik kriterlerinin belirlenmesi

ü  Mal alım işlerinde yeterlik kriterlerinin belirlenmesi

·        İş deneyim belgeleri

ü  İş deneyim belgelerinin çeşitleri

ü  İş deneyim belgelerinin düzenlenmesi-onaylanması verilmesi ve şartları

ü  İş deneyim belgeleri

ü  Kamu kurumlarından alınan iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi

ü   Özel sektörden alınan iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi

ü  Alt yüklenicilere verilen iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi

ü  Mimar ve mühendis diplomalarının değerlendirilmesi

·        İhale komisyonunun yeterlik belgeleri üzerinde yapacağı denetimler

ü  Kamu kurumlarından alınan iş deneyim belgelerinin ihale komisyonu tarafından denetimi

ü  Özel sektörden alınan iş deneyim belgelerinin ihale komisyonu tarafından denetimi

ü  İş deneyim belgesi olarak sunulan mimar ve mühendis diplomalarının ihale komisyonu tarafından denetimi

·        Tekliflerin değerlendirilmesi

ü  Tekliflerin değerlendirilmesi

ü  Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi

ü  Yapım işlerinde aşırı düşük teklif sınırının belirlenmesi, aşırı düşük sorgulaması ve aşırı düşük savunmalarının değerlendirilmesi    

ü  Hizmet alımlarında aşırı düşük teklif sınırının belirlenmesi, aşırı düşük sorgulaması ve aşırı düşük savunmalarının değerlendirilmesi

ü  Mal alım işlerinde aşırı düşük teklif sınırının belirlenmesi, aşırı düşük sorgulaması ve aşırı düşük savunmalarının değerlendirilmesi 

·         İhale Uygulaması ihalelerin sözleşmeleye bağlaması

ü  Tebligata ilişkin hükümler

ü  İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet üzerine yapılacak işlemler

ü  İhalenin Sözleşmeye bağlanması

ü  Muayene ve kabul

ü  Mal alımları muayene ve kabul yönetmeliği

ü  Hizmet alımları muayene ve kabul yönetmeliği

ü  Yapım işleri muayene ve kabul yönetmeliği

ü  Hakediş belgelerinin düzenlenmesi

ü  Hakedişlerden yapılacak kesintiler

ü  Hakediş belgelerinin düzenlenmesinde kontrol teşkilatının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları

ü  Hakediş belgelerinin düzenlenmesinde harcama yetkilisinin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları

ü  Fiyat farkı düzenlemeleri

ü  Mal alımlarında fiyat farkı

ü  Hizmet alımlarında fiyat farkı

ü  Yapım işlerinde fiyat farkı

ü  İhale sonrası ödeme belgesini düzenlenmesi ve ödeme emri  belgesine eklenecek belgeler

ü  İhale Komisyonu, Kontrol Teşkilatı ve Kabul Komisyonu Üyelerinin 657, 832, 4734, 5018, 5237 sayılı Yasalar açısından sorumlulukları.

II- EĞİTİMİN İŞLENİŞ ŞEKLİ

Yapılacak Eğitim çalışmasında katılımcıların aktif katılımını sağlayacak şekilde grup çalışmaları, uygulamalı örnek ihale süreçleri, yargı kararları çerçevesinde örnek ihale işlem süreçleriyle ilgili sorun tespiti ve çözümü, ön ve son değerlendirme testleri yapılacaktır.

III-  DERS SAATLERİ

Ø  3  Saat:   Kanunun Amacı Kapsamı Temel İlkeler ve İhale Usulleri ve ihale süreçleri

Ø 3 Saat: Kamu İhale Kanununun 5018, 657, 832, 4734, 5237  sayılı kanunlar  kapsamında değerlendirilmesi 

Ø  3 Saat: İhalede Yeterlilik Değerlendirmeleri

Ø 3 Saat: Tebligat, Sözleşme ve Muayene Kabul İşlemleri  Fiyat Farkı Uygulamaları Ve İhalelere Yönelik Şikayet Başvuruları

Ø  3 Saat: Kamu İhale Kurulu Özet Kararları

Ø  3 Saat : Uygulama ve Grup Çalışması

 

Not: Ders saatlerinin belirlenmesi verilecek eğitimin kapsamı ile doğru orantılı olacaktır. Belirlenen 18 saatlik süre; konunun genel hatları ile kavranmasına yönelik bir zaman dilimidir. Talep olması halinde eğitim kapsamındaki her bir konu başlığı için ayrı bir eğitim programı yapılabilir. 

timer

Kursa/Eğitime Katıl

Kurs detaylayrına erişim

Kayıttan Dersler
4500 ₺3780


Detaylı bilgi için
Değerlendirmeler
4.9
star star star star star
star star star star star
star star star star star_border
star star star star_border star_border
star star star_border star_border star_border
star star_border star_border star_border star_border